VZW Paideia - KDV Hermelijn

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

VISIE OP SAMENWERKING MET OUDERS:

(bron: Kwaliteitshandboek KDV Hermelijn)

COMMUNICATIE

  • Elke ouder die zijn kind komt brengen of afhalen, wordt steeds vriendelijk onthaald door de aanwezige medewerkers.
  • Ouders krijgen de nodige informatie over het dagverloop en hun kind tijdens de breng- en haalmomenten via de aanwezige begeleiding. Bij de jongste kinderen wordt die communicatie ondersteund met een over- en weerschriftje.  In elke leefgroep is een dagfiche aanwezig waarop gedurende de dag door, de begeleiding de observaties noteert.
  • Ouders krijgen via diverse kanalen regelmatig informatie over de gang van zaken in de opvangvoorziening. Concreet kunnen de ouders informatie inwinnen via de coördinator, korte mededelingen worden via mail (Nieuwsbrief) verstuurd,.

De activiteiten die in de voormiddag aan de kinderen zijn aangeboden worden op een weekwijzer in de opvang opgehangen.

Algemene en praktische informatie wordt soms ook aan de hand van een briefje aan de deur kenbaar gemaakt (bv. de vermelding van een besmettelijke ziekte, het menu, ….)

LAAGDREMPELIGHEID

  • Ouders kunnen samen met hun kinderen, indien ze dit wensen, vooraf kennis maken met de begeleid(st)ers, de lokalen en de wijze van werken.
  • Ouders hebben tijdens de openingsuren toegang tot alle lokalen waar de kinderen kunnen verblijven.
  • We hebben respect voor alle ouders, ongeacht hun levensovertuiging, huidskleur, nationaliteit, thuissituatie, capaciteiten, enz. Ook ouders zonder werk kunnen hun kind laten opvangen in ons kinderdagverblijf, het welzijn en het samenspelen staan immers voorop in onze visie.

WEDERZIJDS VERTROUWEN

  • Ouders ontvangen bij inschrijving het huishoudelijk reglement en ondertekenen op het inschrijvingsformulier dat ze ermee akkoord gaan.
  • Net als thuis is de opvang een deelaspect van de opvoeding. Ouders blijven de belangrijkste opvoeders, maar het kinderdagverblijf Hermelijn probeert aanvullend te werken.

Principes met betrekking tot het gevoerde pedagogisch beleid

De dienstverlening omvat de opvoeding en de verzorging van de kinderen.  Het kinderdagverblijf wil een veilig huiselijk kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

In ons kinderdagverblijf hebben we een vergunde capaciteit van 50 kindplaatsen en werken we sinds 2017 met 3 leefgroepen en een FLEX-groep.  Aan elke leefgroep worden vaste begeleiders toegekend zoveel als de organisatie dit toelaat en conform de regelgeving.  De hechtingsrelatie wordt hierdoor gestimuleerd en er is een groeiende vertrouwensvolle band tussen de begeleid(st)er, de ouder en het kind.

Uw kindje kan ofwel instappen in een verticale leefgroep (maximaal 18 kinderen tussen 0 – 2.5 jaar).  Door verschillende leeftijden samen te brengen, kunnen kinderen van elkaar leren: de oudsten leren rekening te houden met de kleintjes en de jongsten leren door naar het spel van de peuters te kijken.  Kinderen, ouders en begeleidsters trekken dan ongeveer twee jaar lang samen met elkaar op.  Dit versterkt de onderlinge band en is goed voor de hechting van uw kindje met zijn begeleidster.  Broer/ zus kunnen op deze manier dan ook samen opgroeien in het kinderdagverblijf.

Ofwel start uw kindje in een semi-verticale leefgroep (maximaal 18 kinderen tussen 0 – 18 maanden).  Aan de leeftijd van ongeveer 18 maanden kan het dan de overstap maken naar de peutergroep (maximaal 14 kinderen) tot aan de schooltijd.

Om de oudste peuters voor te bereiden naar de klas is de FLEX-groep geboren. In dit groepje nemen we de oudste peuters van de verticale en peutergroep samen. Hier wordt een dagstructuur aangeleerd, groepenwerk gestimuleerd, zindelijkheidstraining staat op het programma, … Dit groepje bestaat uit maximum 8 peuters en wordt elke dag anders samengesteld.

In ons kwaliteitshandboek hebben wij een pedagogische visie uitgeschreven.  Iedereen kan op aanvraag bij de coördinator deze komen nalezen.

Tarieven

Inkomenstarief

Betaal je voor kinderopvang een inkomenstarief (prijs op basis van je inkomen), dan moet je een attest inkomenstarief aanvragen. Hier vind je de veel gestelde vragen over dit attest. (bron: Kind & Gezin)

  • Als je de informatie niet vindt bij de veelgestelde vragen hiernaast, bekijk dan ook even de pdf brochure (1MB).
  • Info over problemen met registreren op Mijn Kind en Gezin, je e-mail of je eID vind je hier.
Een film over de veranderingen van het inkomenstarief vanaf 1 mei 2015 en de nieuwe aanpak voor de aanvraag van attesten.

Vakantieregeling

Gezinsvakantie

We willen iedereen de mogelijkheid geven om de opvang van zijn/haar kindje tijdelijk volledig te onderbreken als het gezin vakantie neemt (dus zonder dat de gereserveerde opvangdagen moeten betaald worden).

Een gezinsvakantie wordt toegekend:

-per gezin (onafgezien het aantal kinderen dat opgevangen wordt)

-per kalenderjaar: 1 of 2 gezinsvakanties, overeenkomstig de lengte van de gereserveerde opvangperiode in dat kalenderjaar:

1 gezinsvakantie bij een gereserveerde opvang van minder dan 6 maanden

2 gezinsvakanties bij een gereserveerde opvang voor een periode tussen 6 en 12 maanden

Een gezinsvakantie is maximum drie aaneensluitende weken lang, ondeelbaar en kan doorheen het hele jaar opgenomen worden.  De ouder vraagt een gezinsvakantie minstens 1 maand op voorhand aan.  Een onderbreking in juli of augustus moet ten laatste op 31 mei aangevraagd worden.

 

Schoolvakantie in juli en augustus (= tijdelijke vermindering van de opvang)

Tijdens de zomervakantie kan de ouder het aantal opvangdagen verminderen, mits het behoud van minimum 2 volle opvangdagen per week.  Deze opvangdagen maken bij voorkeur deel uit van het oorspronkelijk opvangplan.  De ouder vraagt de tijdelijke vermindering aan uiterlijk op 31/05.  In de andere schoolvakanties is deze regelgeving niet van toepassing.