Kinderopvang 'T Belleke

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-10-21
Van 0 maand tot 36 maand
Wat kunnen wij nog bieden :  ( Aangepast per 28/09/2021 )

Per  direct   Maandag   en vrijdag

 en dan per november 2022  maandag     woensdag  donderdag vrijdag

dinsdag pas vanaf januari 2023

Indien nog vragen hoor ik het graag ,
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Wat kunnen wij nog bieden :  ( Aangepast per 28/09/2021 )
Per  direct   Maandag   en vrijdag
 en dan per november 2022  maandag     woensdag  donderdag vrijdag
dinsdag pas vanaf januari 2023
Indien nog vragen hoor ik het graag ,

Neem gerust contact op betreft mogelijkheden !

Overbruggingen /tijdelijke opvang /noodopvang ook mogelijk indien mijn bezetting het toelaat .

Heb je sporadisch een dag of noodopvang nodig …dan kan je best contact nemen . Op de dagen dat er geen volle bezetting is neem ik je spruit er graag bij  .

Voor meer info kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens terug te vinden op de website .

 

 

KINDEROPVANG

 

Overeenkomst van organisator/ ouder

www.kinderopvangtbelleke.be

 

Organisator :          Bavay Els

Wolvenstraat 12

9280 Wieze

0477 59 02 03 (dit nummer mag ook gebruikt worden in geval van nood)

 

Adres van de groepsopvang :         Wolvenstraat 12

9280 Wieze

 

Ouders  :       Dhr.en/of Mevr. :…………………………………………………………………….

Adres  :……………………………………………………………………………………

Tel :…………………………………………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………………………

 

Voorziene opvangdagen :

Maandag van               …………… tot ……………

Dinsdag van                …………… tot ……………

Woensdag van            …………… tot ……………

Donderdag van          …………… tot ……………

Vrijdag van                  …………… tot ……………

 

 

Begindatum van de opvang …………………………………………..

Opvang zal voorzien worden tot ………………………………………………………… ( einddata contract  )

De geplande opvangdagen kunnen gewijzigd worden, maar enkel na wederzijds overleg en toestemming van de organisator en de ouders.

 

Voormelde ouders verklaren beroep te willen doen op de diensten van de onthaalouder voor opvang van hun kind(eren).

Naam kind : ………………………………………………………  Geboortedatum …………………………………….

Naam kind : ………………………………………………………  Geboortedatum …………………………………….

Naam kind : ………………………………………………………  Geboortedatum …………………………………….

Overeenkomstig de volgende regels en voorwaarden :

1 ) Inschrijving  :

De kinderen zijn definitief ingeschreven na ondertekening van deze overeenkomst en na betaling van een waarborg van 150 € op rekening BE61 0635 2502 0417 met vermelding van de naam van het / de kindje(s) . De waarborg dient men te betalen binnen de 2 weken na het ondertekenen van de overeenkomst . Deze waarborg wordt in mindering gebracht bij de laatste afrekening(en) . Indien men voor de aanvang van de opvang de opvangfaciliteit niet gaat benuttigen door welke omstandigheid ook zal de waarborg van 150 € niet worden terug gegeven .

2 ) Opvanguren  :

Er is opvang van maandag  tot  donderdag van  7u tot 18u.

En vrijdag van 7 tot 17 u

Als uw kindje niet aanwezig kan zijn  voor 8 u te verwittigen via telefoon /sms .

Mochten de ouders niet tijdig hun kind(eren) kunnen komen ophalen dienen zij telefonisch /sms te verwittigen.

Er is geen opvang tijdens de vakantiedagen van de onthaalouder zijnde als volgt  : De exacte vakantiedagen worden jaarlijks meegedeeld .

 

3 ) Vergoedingen :

De ouders betalen een vergoeding van :

Volledige dag  ( + 5 uren )  :  €  25

Halve dag  ( 3 tot 5 uren )  : € 17

Per maand  5 €  administratie en afvalkost  ( geen fiscale aftrekbaarheid )

 

De afrekening zal maandelijks via mail verstuurd  worden aan de ouders en de betaling gebeurd tegen de 15 de van de maand erop .  Enkel factuur van december is te betalen voor 31/12 voor de boekhouding .

Indien deze regel betreft de betaling niet gerespecteerd zal worden zal er een bijkomend bedrag van € 30 aangerekend worden op een afzonderlijke afrekening . Op dit bedrag hebt u geen recht op belastingsvoordeel.

Bij ziekte en/of afwezigheid zonder te verwittigen voor 8 uur  zal de vergoeding van een halve dag namelijk € 17 aangerekend worden .  Bij laattijdige afhaling wordt een supplement aangerekend van € 2 per startende 15 minuten .

Elke wijziging in jouw nadeel, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het prijsbeleid, laten we je minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk weten. In dit geval heb je het recht om de schriftelijke overeenkomst zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding op te zeggen, op voorwaarde dat je dit doet binnen de 2 maanden nadat je op de hoogte gebracht werd.

 

4 ) Prestaties van de groepsopvang  :

warm middagmaal  3 x vlees / 1 x vis  / 1x ei per week afgewisseld met aardappelen , rijst , pasta  ,verse groentjes

4 –uurtje : kan fruit(pap) , pudding , boterham …… zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind .

Het middagmaal wordt rond 11 u/11.30u voorzien en het 4-uurtje rond  15 u/15.30

*  Er zal steeds voldoende water en/of melk beschikbaar zijn

*  Begeleiding van het kind

*  Stimuleren van de zelfontwikkeling

*  Spel motiveren d. m. v speelgoed ,zang, dans- en voorleesmomenten

* Geven van veel liefde ,warmte en genegenheid

De organisator zal de nodige fiscale attesten tijdig uitreiken aan de ouders .

De organisator geeft de ouder(s) ook het recht om tijdens de opvanguren ten alle tijden toegang te verschaffen tot de ruimtes waar de kinderen verblijven .

De organisator beschikt over een passende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tot dekking van mogelijke fouten en/of nalatigheid in hoofde van de onthaalouder .

KBC   Seeuws Verzekeringen

Boudewijnlaan 131/1

9300 Aalst

053 / 77 33 35

 

Polis  WD/37.748.469-0000

 

5 ) Voorzieningen te treffen door de ouders zelf :

De eerste flesvoeding thuis te voorzien . Boterhammetjes kunnen hier benuttigd worden (ontbijten tot 8 u )

Flessenvoeding  (eventueel doos poeder en flesjes met water ).

Luiers en eventuele speciale zorgen zoals zalf op voorschrift  e . a (vochtige doekjes worden door de organisator voorzien .)

Uw kind te voorzien van gemakkelijke kledij  ( geen salopet  ,spanende kledij zoals smalle jeans ) Graag simpele  joggingbroek of stretch .

Steeds uw kind te voorzien van voldoende passende reservekledij .

Fopspeen / knuffeltje om hier te laten .

Speciale voeding zoals vleesvervangers e . a

 

6) Wenmomenten:

Er worden 3 wenmomenten ingelast :

*1 uurtje samen met de mama

*1 uurtje zonder de mama en zonder een voeding

*1 uurtje zonder de mama maar met een voeding

De wenmomentjes zijn gratis .  Indien u   kiest voor halve dagen in de week voor de start dan zijn die betalend aan de tarieven van toepassing .

 

7) duurtijd van de overeenkomst :

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd ,tot dat èèn der partijen een opzeg geeft bij aangetekend schrijven of bij gewoon schrijven dat voor ontvangst wordt afgetekend . Er dient duidelijk en concreet aangegeven te worden tot welke datum de opvang nog dient voorzien te worden .

Een opzegperiode van 2 maanden dient steeds in acht genomen te worden door elke partij.

Indien deze opzegperiode van 2 maanden door een partij niet wordt gerespecteerd ,dient deze aan de andere partij een schadevergoeding te betalen  gelijk aan het verschuldigde opvangvergoeding van de voorgaande 2 maanden . De waarborg van € 150 zal desgevallend hierop verrekend kunnen worden .

Als het gezin of de medewerker van groepsopvang een zware fout maakt, dan kan de andere partij de overeenkomst onmiddellijk stopzetten. De opzegtermijn moet niet gerespecteerd worden. Geen van beide partijen kan een opzegvergoeding vragen.

 

8) Klachten en of opmerkingen :

Indien u klachten of opmerkingen heeft , dient u de organisator daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen . U kan zich ook steeds melden tot Kind en Gezin , Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel , Tel 02/533 14 14

 

9 ) Uitstappen, wandeling

Bij ondertekening van het contract ga je als ouder ook akkoord dat de groepsopvang met jullie kind buiten huis activiteiten zal doen ,zoals wandelingen of eventuele boodschappen . Enkel onder voldoende begeleiding en met aangepast vervoer .

 

10 ) Ziekte , medicatie  .  Aanbevelingen van Kind en Gezin :

Indien de arts een geneesmiddel voorschrijft die tijdens de opvangmomenten gegeven dient te worden dan moet dit geneesmiddel voorzien zijn van een attest . Dit attest bevat : de naam van de behandelende arts , de naam van het kind ,de naam van het geneesmiddel , de afleverdatum, de dosering van het geneesmiddel , de wijze van toediening en de duur van het te nemen geneesmiddel .

 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt te Wieze  , op …………………………………………… in evenveel exemplaren als er partijen zijn , en elke partij erkent bij ondertekening haar / zijn exemplaar ontvangen te hebben .

 

 

 

Voor Akkoord de organisator                                                     Voor akkoord de ouder(s)  / voogd

 

 

 

 

Bijlagen:

 

Het huishoudelijk reglement van de organisator geldt als bijlage van deze overeenkomst. In het huishoudelijk reglement staan afspraken en regelingen die algemeen gelden voor alle opgevangen kinderen bij de onthaalouder en hun gezin. De ouder ondertekent het huishoudelijk reglement en verklaart hiermee het huishoudelijk reglement ontvangen te hebben en ervan kennis genomen te hebben.

Tarieven

Waarborg / reservatie  150 €

Dagprijs 25 €   ( + 5 uur )  alles in behalve pampers en flesvoeding

Halve dag 17 € ( – 5 uur ) alles in behalve pampers en flesvoeding

Vakantieregeling

15 oktober 2021
1 november allerheiligen
11 november wapenstilstand
12 november = Feestdag van 25 december !
24 december tot 13 uur !!!!!!
27 december 2021
28 december 2021
29 december 2021
30 december 2021
31 december 2021
3 januari 2022
4 januari 2022
5 januari 2022
HERSTART 6 januari 2022