Juridische informatie – Disclaimer

Juridische informatie – Disclaimer – Gebruiksvoorwaarden van de website ‘Kinderopvangwijzer Roeselare’

Het gebruik van de website van de kinderopvangwijzer Roeselare is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden.  Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over het aanbod en beschikbare plaatsen van kinderopvanginitiatieven in Roeselare.

De selectie van de deelnemende kinderopvanginitiatieven gebeurt, op basis van de afspraken met het Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare (LOKOR).

Gebruik van de website

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.

De beheerder van de site streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de beheerder niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de beheerder de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de website. [Klik voor verdere contactinformatie op “Persoonlijke hulp” in de navigatiebalk.]
De beheerder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden of voor de inhoud van de op deze website geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.
De beheerder van deze site zal de grootst mogelijke inspanning leveren om ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om iedere inzending continu te controleren.
De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit bezoeken van deze website of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten.

Verzameling van persoonsgegevens

Deze website heeft als doeleinde vraag en aanbod naar kinderopvang beter op elkaar af te stemmen door het verstrekken van informatie omtrent aanbod van kinderopvangmogelijkheden in Roeselare. Je persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt en kunnen ter beschikking gesteld worden van derden, met name kinderopvanginitiatieven in Roeselare.

Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jouw gevraagde informatie te verstrekken of om de door jouw gewenste dienstverlening te realiseren.
De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze gegevens door deze derden. De beheerder kan ook in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze website voorkomt.

Je hebt steeds toegang tot je persoonsgegevens en stemt ermee in de juistheid ervan op geregelde tijdstippen te verifiëren en bij voorkomende onjuistheden te verbeteren. Hiertoe kan je contact opnemen met de beheerder van de website. [Klik voor verdere contactinformatie op “contact” in de navigatiebalk.]

Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrecht: de teksten, afbeeldingen en andere items op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren of verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier ook zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk toestemming is verleend door de uitgever van de website.

Vertrouwelijkheid

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die de uitgever of beheerder naar aanleiding van haar website ontvangt, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De beheerder wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De beheerder mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.